Pepeling diri dari Si Cepot dalam Bahasa Sunda dan Artinya - Kmpublisher.my.id

Pepeling diri dari Si Cepot dalam Bahasa Sunda dan Artinya

Pepeling diri dari Si Cepot dalam Bahasa Sunda dan Artinya

Pepeling diri dari Si Cepot dalam Bahasa Sunda dan Artinya

Pepeling diri adalah kata-kata yang berisi nasihat atau peringatan bagi kita sebagai manusia. Si cepot adalah tokoh punakawan dalam wayang golek Sunda yang terkenal dengan kelucuannya. Berikut adalah beberapa contoh pepeling diri dari si cepot dalam bahasa sunda dan artinya

Paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ka diri batur téh sing sarua mandang ka diri sorangan. Tah éta téh merkosa karya sorangan nu kitu téh, ulah waka nyalahkeun batur. Ihdinas siratal mustaqim. Éta téh unggal sholat diomongkeun dina Fatihah. Hartina téh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng. Numatak lamun silaing cilaka téh ulah nyalahkeun ka Pangéran da Pangéran mah méré béja téh lalempeng. Tah anu méngkol mah sia. Ari ku Pangéran geus disadiakeun jalan anu lempeng, ari sia mararéngkol waé. Nya puguh atuh tigebrus. Ditulisan dina tonggong treuk, “Usahakan Selamat”. Dina tonggong treuk nyelap éta mah. Ari supirna balangah mah angger wé tikusruk. Éta utamakan selamat téh ngilu nonggéng deuih.

Artinya: Pantas tidak dihargai oleh orang lain sebab sudah tidak menghargai diri sendiri. Memandang orang lain harus sama seperti memandang diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain terlebih dahulu, itu merudapaksa karya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tiap sholat dibacakan dalam Al-Fatihah. Artinya semoga Tuhan menunjukkan pada jalan yang lurus. Makanya kalau kamu celaka jangan menyalahkan pada Tuhan karena Tuhan sudah memberi tahu jalan yang lurus. Yang belok (menyimpang) itu kamu (bukan petunjuk dari Tuhan). Oleh Tuhan sudah disediakan jalan yang lurus, tapi kamu selalu menyimpang. Ya jelas terperosok (celaka). Ditulis di punggung truk, “Usahakan Selamat”. Itu terselip di punggung truk. (tetapi) Kalau sopirnya lengah ya tetap saja tersungkur. (kata-kata) utamakan selamat itu ikut jatuh.

Hirup kumbuh jeung batur kudu runtut raut sauyunan. Ulah pagiri-giri calik pagirang-girang tampian. Kudu bisa silih asah silih asih silih asuh.

Artinya: Hidup bergaul dengan orang lain harus rukun, damai, dan saling membantu. Jangan bertengkar, berselisih paham, atau saling menjatuhkan. Harus saling dorong, saling menyayangi dan saling menjaga.

Lamun hayang boga ajén diri ulah sok adéan ku kuda beureum, leuwih hadé goréng nu sorangan tibatan alus anu batur.

Artinya: Jika ingin punya harga diri jangan membangga-banggakan milik orang lain, lebih baik jelek punya sendiri daripada bagus punya orang lain.

Mata uang anu paling payu di mamana téh nyaeta jujur. Ari nu ngaran jujur teh nu enya teu dilain-lain, nu lain teu dienya-enya, ngadék sacékna, nilas saplasna.

Artinya: Mata uang yang berlaku di mana-mana yaitu jujur. Yang namanya jujur itu yang benar tidak disalahkan, yang salah tidak dibenarkan. Bicara apa adanya.

Lamun migawé hiji perkara ulah bosenan, sing nepi kaala buah kapetik hasil.

Artinya: Jika mengerjakan sesuatu jangan cepat bosan, harus sampai diperoleh hasilnya.

Demikian Pepeling diri dari Si Cepot dalam Bahasa Sunda dan Artinya terimakasih semoga dapat bermanfaat.