20 Pepeling Sunda keur Kahirupan dari Peribahasa - Kmpublisher.my.id

20 Pepeling Sunda keur Kahirupan dari Peribahasa

20 Pepeling Sunda keur Kahirupan dari Peribahasa


Pepeling Sunda kahirupan adalah pepatah atau nasehat orang tua zaman dulu yang sering memberikan pepeling kepada anak atau cucunya. Pepatah - pepatah atau nasehat tersebut disampaikan baik secara langsung atau tidak langsung seperti berbentuk siloka (teka teki).

Pepeling Sunda kahirupan merupakan pepatah tentang kehidupan yang dimana pada zaman DULU memang masih sedikit yang menulis, sehingga nasehat pepeling sunda ini di turunkan secara turun temurun bahkan menjadi peribahasa yang tidak asing di kalangan masyarakat suku sunda.

Nah bagi kamu yang sedang mencari 20 Pepeling Sunda keur Kahirupan dari Peribahasa dan Artinya berikut kami telah merangkum di kutip sundapedia.com yuk kita simak.


20 Pepeling Sunda keur Kahirupan dari Peribahasa

1. Salila aya dina jalan bener mah ulah kuméok méméh dipacok. Lamun rumasa salah ulah éra ménta dihampura sabab sagala ogé hadé ku omong goréng ku omong.

Selama ada di jalan yang benar jangan takut sebelum bertanding. Jika merasa salah jangan malu meminta maaf sebab segala kebaikan dan keburukan itu datang dari perkataan.

2. Lamun hayang boga ajén diri ulah sok adéan ku kuda beureum, leuwih hadé goréng nu sorangan tibatan alus anu batur.

Jika ingin punya harga diri jangan membangga-banggakan milik orang lain, lebih baik jelek punya sendiri daripada bagus punya orang lain.

3. Jig ka mana-mana ogé kudu bisa mawa diri, lamun gaul kudu bisa ngajaga tata titi duduga peryoga ambéh pada ngajénan.

Pergi ke mana pun harus bisa menjaga diri, jika bergaul harus bisa menjaga tatakrama, etika, dan sopan santun.

4. Lamun jangji kudu sacangreud pageuh sagolék pangkék ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Munding dicekel tambangna, jalma dicekel caritaannana. Sakali bohong bakal hésé dipercaya deui.

Kalau berjanji harus tepat, jangan suka mengingkari. Kerbau dipegang talinya, manusia itu dipegang kata-katanya. Sekali berdusta akan sulit dipercaya lagi.

5. Hirup kumbuh jeung batur kudu runtut raut sauyunan. Ulah pagiri-giri calik pagirang-girang tampian. Kudu bisa silih asah silih asih silih asuh.

Hidup bergaul dengan orang lain harus rukun, damai, dan saling membantu. Jangan bertengkar, berselisih paham, atau saling menjatuhkan. Harus saling dorong, saling menyayangi dan saling menjaga.

6. Hirup sing dépé-dépé handap asor, ulah adigung adiguna asa aing uyah kidul. Luhur élmu gedé dunya euweuh hartina lamun teu dibarengan ku tingkah laku anu hadé.

Hidup harus rendah hati, jangan sombong merasa diri paling hebat. Banyak ilmu dan harta benda juga percuma jika tidak disertai dengan tingkah laku yang baik.

7. Ulah geuleuh kana peupeujeuh, ulah ngéwa kana papatah ngarah hirup teu tunggul dirarud catang direumpak kawas kuda leupas ti gedogan.

Jangan pernah membenci pada pepatah atau nasihat agar hidup tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan (biar selamat).

8. Lamun resep ulah resep teuing, lamun ngéwa ulah ngéwa teuing sabab ari nu ngaranna jelema téh sok keuna ku owah gingsir. Ayeuna resep isuk bisa ngéwa atawa sabalikna. Sing siger tengah baé.

Jika suka jangan berlebihan, jika benci jangan berlebihan sebab manusia itu selalu berubah-ubah. Sekarang suka besok bisa benci atau sebaliknya. Sedang-sedang saja.

9. Jelema anu doraka ka kolot mah hirupna teh ka handap teu akaran ka luhur teu sirungan, hirup teu neut paéh teu hos. Kolot nu aya dama-dama, nu geus euweuh kiriman du’a.

Manusia yang durhaka terhadap orang tua itu hidupnya tidak akan pernah berhasil, kalau pun berhasil tidak akan pernah bahagia. Orang tua yang masih ada harus dihormati, yang sudah tiada harus dido’akan.

10. Lamun baranggawé kudu dianggeuskeun, ulah sok ninggalkeun hayam dudutaneun.

Jika bekerja jangan harus diselesaikan, jangan suka meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas

11. Leukeunan anu geus puguh kaala hasilna. Ulah moro julang ngaleupaskeun peusing, ngudag-ngudag kalangkang heulang.

Tekuni yang sudah jelas menghasilkan. Jangan meninggalkan yang sudah pasti demi mengejar sesuatu yang belum tentu.

12. Hirup salilana kudu éling, ulah lali kana purwadaksi, sing inget ti mana asal, keur di mana ayeuna cicing, rek ka mana balik.

Hidup selamanya harus ingat, jangan lupa pada asal usul. Ingatlah dari mana kita, sedang di mana, dan akan pulang ke mana.

14. Lamun migawé hiji perkara ulah bosenan, sing nepi kaala buah kapetik hasil.

Jika mengerjakan sesuatu jangan cepat bosan, harus sampai diperoleh hasilnya.

15. Sing boga rasa tanggung jawab,  ulah cul dogdog tinggal igel ambéh teu kaduhung sabab kaduhung mah tara tiheula.

Harus punya rasa tanggung jawab, jangan meninggalkan pekerjaan yang pokok demi mengerjakan pekerjaan lain yang tidak penting agar tidak menyesal sebab penyesalan itu tidak datang di awal.

16. Hadé goréng ogé jeung dulur mah kudu silih tulungan sabab buruk buruk papan jati, pancakaki moal beunang dikumbah ku tujuh walungan. Sakali dulur tetep dulur.

Baik buruk pun dengan saudara harus saling menolong sebab seburuk-buruknya saudara tetap saudara. Hubungan persaudaraan tidak bisa dihapuskan walaupun dicuci oleh tujuh sungai sekalipun, sekali saudara tetap saudara.

17. Mata uang anu paling payu di mamana téh nyaeta jujur. Ari nu ngaran jujur teh nu enya teu dilain-lain, nu lain teu dienya-enya, ngadék sacékna, nilas saplasna.

Mata uang yang berlaku di mana-mana yaitu jujur. Yang namanya jujur itu yang benar tidak disalahkan, yang salah tidak dibenarkan. Bicara apa adanya.

18. Jampéna salamet mah nyaéta jujur, bageur, jeung bener. Tong hocéwang sumoréang sabab nu jujur, bageur, jeung benar mah jig kamana-mana ogé moal burung pada mikawelas tur mikaasih.

Jampi selamat itu jujur, baik, dan benar. Jangan khawatir atau takut sebab orang jujur, baik, dan benar itu pergi ke mana pun akan selalu disayangi orang.

19. Salawasna kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket, dimana aya siku siwulu-wulu maung ngamuk gajah meta moal geus sayaga.

Harus senantiasa siap siaga dan waspada, ketika ada berbagai macam bahaya yang mengancam sudah siap.

20. Ulah sok ngaliarkeun taleus ateul jeung nyieun pucuk ti girang ambeh hirup teu pada mikangéwa. Musuh saurang loba teuing, balad sarébu kurang kénéh.

Jangan suka menyebarkan masalah dan membuat masalah agar hidup tidak dibenci orang lain. Musuh seorang terlalu banyak, teman seribu orang masih kurang.